Mbrojtja e Haradinajt thotë se trupi gjykues tregoi një qëndrim tepër të njëanshëm në favor të prokurorisë

Raporton: Medina KADRIU

Në njoftimin për apel të parashtruar nga mbrojtja e Nasim Haradinaj, thuhet se trupi gjykues tregoi një qëndrim tepër të njëanshëm në favor të prokurorisë.

Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj më 18 maj u shpallën fajtorë dhe u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë burgim dhe gjobë në shumën prej 100 euro, për veprat penale që ndërlidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë. 

Në këtë njoftim, thuhet se arsyet e apelimit lidhen me tre kategori kryesore:  gabime ligjore (që zhvleftësojnë vendimin) dhe në fakte  që ngrenë shqetësime të përgjithshme lidhur me sigurinë e dënimit në lidhje me secilën nga pikat, gabimet ligjore dhe në fakte në lidhje me përcaktimin thelbësor të fajësisë së ankuesit në lidhje me secilën nga pika dhe gabimet faktike të rëndësishme për dënimin.

Sipas mbrojtjes, trupi gjykues gaboi duke dështuar në respektimin e parimeve bazë të një gjykimi të drejtë dhe të paanshëm duke demonstruar një qëndrim tepër të njëanshëm në favor të ZPS-së gjatë gjithë zhvillimit të procedurës.

“Duke përfshirë: i) pranimin dhe vlerësimin e provave të ZPS-së; ii) fushëveprimin e marrjes në pyetje të tërthortë  të dëshmitarëve të prokurorisë; iii) fushëveprimin e marrjes në pyetje të tërthortë të dëshmitarëve të Mbrojtjes; iv) censurimi i referimit të zyrtarëve serbë në seancat publike dhe referimi ndaj materialit tashmë në domenin publik; iv) dështimi për të ruajtur barazinë e armëve; v) dështimi për të parandaluar dhe sanksionuar komentet e pahijshme të ZPS-së gjatë seancave dëgjimore; dhe vi) dështimi për të mbështetur prezumimin e pafajësisë së Ankuesit”, thuhet në shkresë.

Sipas mbrojtjes, asnjë vëzhgues i drejtë dhe i informuar nuk do të arrinte në përfundimin se i pandehuri kishte një gjykim të drejtë.

Tutje, ata kanë pretenduar se trupi gjykues miratoi një qasje kontradiktore në parandalimin e ankuesit nga paraqitja e provave dhe/ose ofrimi i dëshmisë dhe/ose kundërshtimi i provave të paraqitura që lidhen me agresionin serb, ndërsa i dha ZPS-së lirinë për të marrë në pyetje ankuesin dhe dëshmitarët e mbrojtjes për çështjet që lindin nga konflikti.

“Dhe duke vepruar kështu, paragjykoi ankuesin si në aspektin e rastit që ai mund të paraqiste, ashtu edhe në masën në të cilën ai ishte në gjendje të kundërshtonte propozimet e bëra nga ZPS , dhe duke e bërë këtë, demonstroi njëanshmëri. Sipas mbrojtjes, kjo përbën një gabim ligjor duke marrë parasysh mënyrën e zbatimit të tij dhe për rrjedhojë është në kundërshtim me nenin 46(1)(a) të ligjit”, ka pretenduar mbrojtja e Haradinaj.

Mbrojtja  tutje parashtron dështimi për të përjashtuar gjyqtarin kryesues Charles Smith III nga procedimi, në dritën e pretendimeve që kanë lindur që janë të rëndësishme për këtë gjyq, si dhe përfshirjen e tij personale në vendimin mbi pranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit në lidhje me pretendimet , përbën një gabim ligjor në atë që është një shkelje themelore e të drejtës së ankuesit për një gjykatë të paanshme dhe të pavarur në pajtim me nenin 31 të Kushtetutës së Kosovës, nenin 21 të ligjit dhe nenin 6 të KEDNJ.

“Trupi Gjykues gabimisht dhe në mënyrë të paligjshme e zëvendësoi veten në vend të gjykatave vendore të Kosovës në kërkimin e interpretimit të jurisprudencës vendore pa iu drejtuar gjykatave të njëjta kosovare pavarësisht se rekursi i tillë ishte lehtësisht i disponueshëm, dhe duke vepruar kështu, veproi ultra vires duke përbërë kështu një gabim. të ligjit duke marrë parasysh mënyrën në të cilën është zbatuar dhe rrjedhimisht në kundërshtim me nenin 46(1)(a) të ligjit, dhe më tej ka keqdrejtuar veten dhe për këtë arsye ka gabuar në zgjidhjen e çdo paqartësie në favor të ZPS-së, çdo paqartësi të tillë në vend të kësaj duhet të ishte zgjidhur në favor të Ankuesit, dhe duke vepruar kështu, Trupi Gjykues ka bërë një gabim ligjor brenda kontekstit të Nenit 46(1)(a)”, thuhet tutje në shkresë.

Sipas mbrojtjes, trupi gjykues gaboi në ligj duke lejuar ZPS-në të mbajë dhe të redaktojë në mënyrë të tepruar materialin që i nënshtrohet zbulimit të pretenduar të paligjshëm nga Ankuesi. Si rezultat, ata thonë se as gjykata e as mbrojtja  nuk ishin në gjendje të përdornin në mënyrë efektive materialin, siç kërkohet nga parimet e gjykimit të drejtë për të përcaktuar nëse etiketa e mbrojtur e caktuar për secilin dokument ishte vendosur siç duhet.

Ata kanë pretenduar se trupi gjykues ka dështuar në përcaktimin e ‘mënyrave të përgjegjësisë dhe elementeve të krimit’ .

Sipas mbrojtjes, ka dështuar t’i kërkojë ZPS-së të identifikojë me specifikë të mjaftueshme mënyrat e veçanta të përgjegjësisë dhe mens rea të cilat përbëjnë bazën për akuzat në aktakuzë.

“Ky keqdrejtim në ligj është fatal për drejtësinë e procedurës pasi si rezultat, Ankuesi nuk ishte në gjendje të vlerësonte siç duhet standardet përkatëse që do të miratoheshin gjatë gjykimit të tij”, thuhet tutje.

Në njoftim të apelit thuhet se trupi gjykues gaboi duke refuzuar të dëgjojë dëshminë e dëshmitarëve të mbrojtjes DË1250 dhe DË125111 të cilët parashtruan prova kritike për të hedhur poshtë rastin e ZPS-së dhe për të mbështetur çështjen e mbrojtjes, duke kufizuar në mënyrë të konsiderueshme fushëveprimin e mbrojtjes, dhe gaboi në kufizimin e shtrirjes së ekspertit dëshmitar  DË1252 dhe DË1253 dhe në këtë mënyrë ka bërë një gabim ligjor dhe/ose fakt brenda kuptimit të Nenit 46(1)(a) dhe (b).

“”Trupi gjykues ushtroi gabimisht diksrecionin në lidhje me: i) mospërputhjet domethënëse në provat e ofruara nga Ë04841 dhe Ë04842; dhe ii) kujtimi i kufizuar i Ë04876, kur vlerësohet besueshmëria dhe pesha që duhet t’u atribuohet këtyre dëshmitarëve. Mbrojtja pohon se një gjykues i arsyeshëm i fakteve nuk mund të kishte arritur në këtë përfundim në bazë të materialit në dispozicion…Trupi Gjykues gaboi ligjërisht duke arritur në përfundimin se një kërcënim serioz kundër palëve të treta mund të mjaftonte për të përmbushur actus reus dhe qëllimin për veprën penale të pengimit të personave zyrtarë”, thotë tutje shkresa.

Sipas mbrojtjes, trupi gjykues ka gabuar në fakt kur ka gjetur se ZPS-ja ka dëshmuar se ankuesi ka përdorur kërcënime serioze për të nxitur ose tentuar të shtyjë ndonjë person sipas Pikës 3 dhe duke konkluduar se Ankuesi ka përdorur ose synonte të përdorte një kërcënim serioz për të nxitur ndonjë person të vepronte siç parashikohet në nenin 387.

Tutje, sipas tyre, trupi gjykues, gaboi ligjërisht kur konstatoi se trajtimi nga TFHS/ZPS i dokumenteve të caktuara si “konfidenciale” arriti në atë që informacioni i përfshirë në to u deklarua “sekret” sipas Nenit 392(1)17 dhe duke mos marrë parasysh përkufizimin  e “informacionit sekret” në ligjet e brendshme.

“Trupi Gjykues  gaboi në fakt  duke mos marrë parasysh përfshirjen e burimeve serbe të TFHS/ZPS në regjimin e Millosheviqit, një regjim kriminal i dënuar globalisht i përfshirë në kryerjen e krimeve në Kosovë – të njëjtat krime që janë injoruar dhe po injorohen nga ZPS-ja në përpjekjet e saj të llogaridhënies për krimet në Kosovë, duke treguar njëanshmëri dhe rrjedhimisht ekzistencën e mundshme të parregullsive nga Prokuror i Specializuar në kundërshtim me nenin 31 të Kodit të Sjelljes së DhSK-së”, thuhet në njoftim të apelit.

Sipas tyre, trupi gjykues gaboi duke refuzuar kërkesat e mbrojtjes për të bërë parashtresa në lidhje me detyrimet e ZPS-së për zbulimin e çdo materiali në lidhje me pretendimet e Dick Marty-t se autoritetet shtetërore serbe ishin pas një komploti për të kërcënuar jetën e tij me qëllim të implikimit të rremë të shqiptarëve të Kosovës – pretendime që lidhen drejtpërdrejt me parashtresat e mbrojtjes të parregullsive të ZPS-së në lidhje me autoritetet shtetërore serbe dhe që kanë të bëjnë me një vlerësim nëse bashkëpunimi i Prokurorit të Specializuar me autoritetet serbe ka shkelur nenin 31 të Kodit të Sjelljes së DhSK-së            .

Mbrojtja pretendon se trupi gjykues gaboi në përcaktimin se mbrojtja e sinjalizuesve që është pjesë e kornizës ligjore të Kosovës nuk është drejtpërdrejt e zbatueshme në kontekstin e procedurave të Dhomave të Specializuara.

Po ashtu, pretendon se gaboi në fakt kur konstatoi se nuk kishte asnjë indikacion të besueshëm që Ë04842 kishte ekzagjeruar ose gënjyer në lidhje me numrin e dëshmitarëve të zhvendosur, kur asnjë gjykatë e arsyeshme nuk mund të kishte arritur në atë përfundim.

“Me respekt parashtrohet se çështja kundër Ankuesit ishte e tillë që asnjë gjykues i arsyeshëm i fakteve, i drejtuar siç duhet, mbi provat, nuk mund të dënonte në mënyrë të sigurt dhe asnjë vendim tjetër përveç një kthim plotë të Pikave 1, 2, 3, 5 dhe 6. në aktakuzë do të korrigjojë çështjet e ngritura që shkojnë në thelb të drejtësisë së procedurës dhe që rrjedhimisht dënimi i shqiptuar aktualisht duhet të anulohet”, thuhet nga mbrojtja.

Ata po ashtu thonë që në alternativë, nëse Dhoma e Apelit hedh poshtë ankesën kundër dënimit, ankuesi kërkon uljen e dënimit.

Njoftimin për apel të plotë të mbrojtjes së Haradinaj e gjeni këtu: https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980c1267e/Haradinaj%20Defence%20Notice%20of%20Appeal%20of%20Trial%20Judgement.pdf

Hysni Gucati së bashku me Nasim Haradinaj, akuzoheshin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

“Akuzat e paraqitura në aktakuzën e konfirmuar mbështeten në dyshimin e bazuar mirë se së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati dhe z. Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm), në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme ku përfshihen deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara.

Gucati dhe Haradinaj ngarkoheshin se kanë bërë komente nënçmuese kundër dëshmitarëve të mundshëm dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

“Me këto veprime, z. Gucati dhe z. Haradinaj shkelën fshehtësinë e procedurës dhe frikësuan dëshmitarë (të mundshëm) të Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe si pasojë penguan punën dhe hetimet e ZPS-së”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës./BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë