Kontakti

Betimi për Drejtësi
Rruga “Rrustem Statovci”, Hyrja I, Numër 1.
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
info@kli-ks.org
www.betimiperdrejtesi.com
www.kli-ks.org