Ekspertët ftohen të japin sqarime në rastin ku paditësja po kërkon nga Telekomi 70 mijë euro për lëndimet në punë

Raporton: Valdita KELMENDI

Prishtinë – Gjykata Themelore në Prishtinë ka ftuar për të dhënë sqarime  ekspertët  e  mjekësisë  nga  lëmia e traumatologjisë – Neuropsikiatrisë  dhe ekpertët që kanë hartuar super-ekspertizën nga lëmia e lëndimeve gjatë punës, në rastin ku paditësja H.A, po kërkon nga Telekomi i Kosovës (TK) kompensimin e dëmit në vlerë prej 70 mijë euro.

Përfaqësuesi i paditëses H.A, avokati Januz Murati ka deklaruar se mbesin pranë padisë dhe pretendimeve të përfshira në ankesën e dorëzuar në Gjykatën e Apelit, sidomos sa i përket të metave me rastin e hartimit të super ekspertizës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Mbesim pranë padis dhe kërkesëpadisë, e sidomos mbetemi pranë ankesës të dorëzuar Gjykatës se Apelit në Prishtinë, kundër aktgjykimit Gjykatës Themelore ne Prishtinë Departamentit te Përgjithshëm, duke u bazuar ku janë thënë të gjitha të metat e aktgjykimit të shkallës e parë e sidomos aludoj në super-ekspertizën nga lëmia e punës, të cilët për fat të keq, vet kam qenë prezent e është bërë një punë “shkel e shko”, ku në ekspertizë kanë marrë pjesë vetëm dy, i treti as që e njoh, as që ka marrë pjesë, por raportin e ka nënshkruar ”, tha avokati Murati.

Po ashtu, Murati i ka propozuar gjykatës që në seancën e radhës të dëgjohet edhe paditësja H.A, në cilësinë e palës, e cila do ta shpjegojë më mirë rrjedhën se si ka ndodhur lëndimi në punë.

Ndërsa, i autorizuari i të paditurës Telekomi i Kosovës , Hajredin Islami ka deklaruara se qëndrojnë pranë  përgjigjes në padi, deklarimeve të bëra në seancat e kaluara dhe në këtë seancë si dhe parashtresave të dorëzuara në këtë gjykatë.

Lidhur me këtë, Hajredini tha se sa i përket vendimit të Apelit, do të deklarohet në seancën e radhës.

Pas kësaj, gjykatësi Alajdin Tershnjaku ka aprovuar propozimin e përfaqësuesit të paditësit Murati, që në seancën radhës të administrohet super-ekspertiza nga lëmia e mjekësisë  traumatologjisë-neuropsikiatrisë.

Gjykata ka marrë vendim që të ftohet në cilësinë e psikiatres Nazime Musliu, ndërsa nga super-ekspertiza nga lëmia e lëndimeve gjatë punës janë ftuar për t’u dëgjuar ekspertët Niazi Ibrahimi, Musli Bajraktari dhe Azem Kyqyku.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë më 21 maj 2016 e kishte aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë dhe refuzoi si të pabazuar përtej  shumave  të gjykuara  të  paditëses H.A, duke e detyruar  Postën dhe Telekomin e Kosovës  që t’ia paguajë për  të gjitha llojet e dhimbjeve fizike shumën prej 1 mijë e 500 euro, për të gjitha llojet e frikës shumën prej 1 mijë e 500 euro, për zvogëlimin  të aktivitetit jetësor, shumën prej 2 mijë e 500 euro, ndërsa në emër të shëmtimit shumën prej 2 mijë e 500 euro.

Mirëpo, më 1 korrik 2020 Gjykata e  Apelit i kishte aprovuar si të bazuara ankesat e përfaqësuesve të  autorizuarës të paditëses H.A,  dhe të  paditurës PTK, ndërsa e kishte prishur këtë aktgjykim dhe kishte vendosur që lënda t’i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje.

Po ashtu, Apeli kishte kërkuar që në seancën e radhës të jetë prezente super-ekspertiza nga lëmia e lëndimeve në punë dhe të ftohen ekspertët e mjekësisë nga lëmia traumatologjisë dhe neuropsikiatrisë.

Ndryshe, sipas padisë të ushtruar  14 qershor 2006 , paditësja H.A, po kërkon nga e paditura  PTK kompensimin e dëmit  material dhe jomaterial për lëndimet në vendin e punës.

Në padi thuhet se paditësja H.A, ka qenë në një marrëdhënie pune të përhershme tek e paditura PTK në punës higjieniste, ku gjatë orarit të punës ka pasur lëndim të rëndë trupor, ku e njëjta është rrëzuar nga tavolina e cila nuk ka qenë e siguruar dhe në këtë rast, ka lënduar  gjurin e këmbës së majtë.

Tutje në padi thuhet se edhe pse paditësja ishte lënduar në punë, e paditura PTK nuk ia ka lëshuar fletëlëndimin, me çka ka bërë cenim të rregullave të punës e sidomos është cenuar Ligji mbi fatkeqësitë në punë.

Lidhur më këtë, në padi thuhet se ende paditësja H.A, është duke u shëruar për shkak të lëndimeve të marra në punë.

Prandaj me anë të kësaj padie, paditësja H.A, po kërkon nga gjykata që të aprovohet padia dhe kërkesëpadia e saj  dhe që të obligohet e paditura PTK t’ia kompensojë dëmin jomaterial  në vlerë prej 70 mijë euro.

Ndërsa, saj përket përgjigjes në padi të ushtuar më 29 dhjetor 2011, e paditura PTK ka thënë se padia dhe kërkesëpadia e paditëses për të paditurën është e pakuptimtë, nga e njëjta nuk mund të  kuptohet se cili është objekti  i kontestit.

Prandaj, me anë të kësaj përgjigje në padi, e paditura po kërkon nga gjykata që të hudhet si e parregullt padia dhe kërkesëpadia e paditëses, si e pabazuar dhe që të obligohet paditësja që t’i barti të gjitha shpenzimet e procedurës. /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë